Bird of Paradise Flowers

1 Phông vải gia tiên
2 Backdrop đã trang trí (hoa tươi)
3 Chữ Hỷ
4 Bàn gia tiên
5 Bàn mâm quả
6 Bàn hai họ 3m6 (hoạc 2m4)
7 Bộ lư đồng
8 12 ghế tiffany đã trang trí
9 02 chậu hoa tươi bàn gia tiên
10 03 chậu hoa tươi bàn hai họ
11 02 ấm trà
12 12 tách trà
13 12 dĩa lót
14 12 chai nước suối đã trang trí
15 Bảng thông tin lễ
16 Card thông tin lễ
17 01 cổng hoa tươi
18 Bảng Tân Hôn / Vu Quy
19 Các vật dụng trang trí khác

 

error: Content is protected !!