Golden Pink

1 Phông vải gia tiên
2 Backdrop đã trang trí (hoa vải)
3 Chữ Hỷ
4 Bàn gia tiên
5 Bàn mâm quả
6 Bàn hai họ 3m6 (hoạc 2m4)
7 Bộ lư đồng
8 12 ghế tiffany đã trang trí
9 02 chậu hoa tươi bàn gia tiên
10 03 chậu hoa tươi bàn hai họ
11 12 chai nước suối đã trang trí
12 Bảng thông tin lễ
13 Card thông tin lễ
14 01 cổng hoa vải
15 Bảng Tân Hôn / Vu Quy
16 Các vật dụng trang trí khác

 

 

error: Content is protected !!