Tropical Green (Trung & Duyên)

Tropical Pink (Tú & Thảo)

Tropical White & Yellow (Tú & Thảo)

Classic Blue & Yellow (Phong & Nga)

Classic Romantic (Phong & Nga)

Luxury Golden

Luxury Blue Cobalt

Luxury Pink

Luxury Pink (Tâm & Ngọc)

Luxury Red Silver (Lâm & Châu)