The Royal Pink Rose

 

Luxury Red Flabellum

Luxury Lotus

Luxury Golden Pink (Lâm & Châu)

Rustic Circle (Phùng Ngọc)

Golden Red (Nam & Linh)

Rustic Golden (Vy Đặng)

Rustic Circle (Phong & Nga)

Tropical Blue (Trung & Duyên)

Tropical Red (Trung & Duyên)