Luxury Golden Pink (Lâm & Châu)

Rustic Circle (Phùng Ngọc)

Golden Red (Nam & Linh)

Rustic Golden (Vy Đặng)

Rustic Circle (Phong & Nga)

Tropical Blue (Trung & Duyên)

Tropical Red (Trung & Duyên)

Tropical Green (Trung & Duyên)

Tropical Pink (Tú & Thảo)

Tropical White & Yellow (Tú & Thảo)